Taal:
Dutch
Deutsch
English
Facebook
Volg ons op facebook.
Googleplus
Je kunt ons volgen op Google+
Info
Betaalinformatie

Gebruiksvoorwaarden overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de website www.purchaze.com.
De Site is eigendom van Purchaze, Aurich (Duitsland).

1. DOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE, GAAT U AKKOORD MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN,


INDIEN U NIET AKKOORD MAAK GEEN GEBRUIK VAN DE SITE.

Purchaze.nl behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te veranderen, te wijzigen, toe te voegen of verwijderen van gedeelten van deze gebruiksvoorwaarden, op elk moment. Het is uw verantwoordelijkheid om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw verdergaande gebruik van de site na de terbeschikkingstelling van de veranderingen zal betekenen dat u instemt met en akkoord gaat met de wijzigingen. Zolang u voldoet aan deze gebruiksvoorwaarden, verleent Purchaze.nl u een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkt voorrecht de site te betreden en te gebruiken.

2. Inhoud

2.1 Alle tekst, afbeeldingen, user interfaces, visuele interfaces, foto's, handelsmerken, logo's, geluiden, muziek, illustraties en computer code, inclusief maar niet beperkt tot het ontwerp, de structuur, de selectie, coördinatie, expressie en opstelling van dergelijke inhoud, opgenomen op de site is in eigendom, beheer of in licentie door of aan Purchaze.nl, en wordt beschermd door handelsmerken, auteursrechten, octrooien en handelsmerk wetten, en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentie wetten.

2.2 Tenzij uitdrukkelijk bepaald in deze gebruiksvoorwaarden, geen deel van de site en geen inhoud kan worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, geüpload, gepost, publiek getoond, gecodeerd, vertaald, verzonden of gedistribueerd op enigerlei wijze aan een andere computer, server , website of ander medium voor publicatie of distributie of voor een commerciële onderneming, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Purchaze.nl.

3. Verzending & Levering

3.1 Pakketten worden doorgaans binnen 7-14 dagen vanaf de datum van de ontvangen bestelling.

3.2 Sneakers worden rechtstreeks geleverd vanuit Duitsland of Nederland, via DHL wereldwijde service.

3.3 bestellingen/ pakketten moeten worden ondertekend.

3.4 BELANGRIJK - Als een pakket wordt teruggestuurd naar Duitsland/ Nederland omdat de koper niet het pakket accepteerde, hoeft Purchaze.nl geen vervanging te sturen.

3.5 Purchaze.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele acties van de douane op uw pakket genomen tijdens de levering. Purchaze.nl heeft hier geen controle over.

3.6 Koper is verantwoordelijk voor eventuele douane kosten die kunnen worden toegepast op uw pakket. Douane bepaalt deze kosten, en Purchaze.nl heeft geen manier om te weten wat deze kosten kunnen worden/ zijn.

4. Informatie over het herroepingsrecht

4.1 Herroepingsrecht.

Je heeft de mogelijkheid de verdrag binnen 14 dagen op te zeggen zonder reden te noemen. De periode van herroeping begins met de dag jij of een derde persoon die niet is de facteur neemt de goederen in ontvangst. Als je beroep doet aan een herroep vragen we je graag ons te informeren (Purchaze, Dietrichsfelder Str. 17, 26607 Aurich-Dietrichsfeld / Duitsland, telefoonnummer +49 4947 91 78 989, emailadres: info@purchaze.de). Je kunt gebruik maken van het infulformulier, maar dat moet niet. Om de herroepingsperiode te onderhouden het is voldoend de informatie over je herroeping binnen de herroepingsperiode aan ons te sturen.

4.2 Consequenties van herroeping.

Als jij de verdrag opzegt vergoeden wij alle betalingen die jij heeft gedaan tegen ons, met inbegrip van verzendingskosten (maar niet inbegrepen extra kosten als jij de zending niet zo voordelig als mogelijk stuurt) meteen en ten minste binnen 14 dagen vanaf de dag jij heeft ons geinformeerd over jouw herroeping. Als niet anders overeengekomen maken wij gebruik van hetzelfde betaalmethode die jij heeft voor de inkoop gekozen. Onder geen beding moet je kosten voor de terugbetaling betalen. Wij reserveren het recht op eigendom tot wij hebben de teruggestuurde goederen in goede orde ontvangen.

De goederen zullen worden teruggestuurd in eigen persoon en onmiddelijk of ten laatste binnen 14 dagen vanaf jij heeft ons geinformeerd over het opzeggen van de verdrag. De herroepingsperiode is nagekomen als je de goederen binnen 14 dagen aan ons terugstuurt. Je heeft de direkte kosten voor de terugzending te dragen.

Jij heeft alleen maar de kosten te dragen voor mogelijke waardedaling als de goederen zijn minderd door handeling die niet past om de inborst, de eigenschappen en de functie in stand te houden.

Eind van Informatie over Herroepingsrecht

Model van het infulformulier voor herroeping

5. Accounts, wachtwoorden en beveiliging

Bepaalde functies of diensten die worden aangeboden op of via de site kan u eisen dat u een rekening te openen. U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account informatie, waaronder uw wachtwoord, en voor alle activiteiten die zich voordoen op uw account. U gaat ermee akkoord Purchaze.nl onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig ongeoorloofd gebruik van uw account of wachtwoord, of enige andere schending van de beveiliging. U kunt echter aansprakelijk worden gesteld voor verliezen bij Purchaze.nl of een andere gebruiker of bezoeker van de site doordat iemand anders met uw paswoord of account handelt.

U mag niet iemand anders zijn/ haar wachtwoord of account op elk moment gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming en instemming van de houder van dat wachtwoord of account. Purchaze.nl kan en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade voortkomend uit het niet naleven van deze verplichtingen.

6. Privacy

Purchaze.nl Privacy Beleid is van toepassing op het gebruik van deze site, en de voorwaarden zijn gemaakt voor een deel van deze gebruiksvoorwaarden via deze verwijzing. Bovendien, met behulp van de site, erkent u en gaat ermee akkoord dat Internet uitzendingen nooit volledig privé en veilig zijn. U begrijpt dat elke boodschap of informatie die u verstuurt naar de site kan worden gelezen of onderschept door anderen, ook al is er een speciale mededeling dat een bepaalde transmissie (bijvoorbeeld creditcardgegevens) gecodeerd is.

7. Disclaimers

PURCHAZE.COM BELOOFD NIET DAT DE WEBSITE OF ENIGE INHOUD, SERVICE OF FUNCTIE VAN DE SITE VRIJ ZAL ZIJN VAN FOUTEN OF ONONDERBROKEN ZAL ZIJN OF DAT EVENTUELE GEBREKEN ZULLEN WORDEN HERSTELD OF DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE SPECIFIEKE RESULTATEN GEEFT. ALLE INFORMATIE DIE OP DE SITE STAAT IS ONDERWORPEN AAN VERANDERING ZONDER KENNISGEVING. PURCHAZE.COM KAN NIET GARANDEREN DAT BESTANDEN OF ANDERE GEGEVENS DIE U DOWNLOAD VAN DE SITE VRIJ ZAL ZIJN VAN VIRUSSEN OF BESMETTING OF DESTRUCTIEVE FUNCTIES. PURCHAZE.COM WIJST ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF EEN GARANTIE VAN NAUWKEURIGHEID, NIET-INBREUKMAKENDHEID, VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL AF. PURCHAZE.COM WIJST ELKE EN ALLE AANSPRAKELIJKHEID VOOR HANDELINGEN, NALATIGHEID EN GEDRAG VAN DERDE PARTIJEN IN VERBAND MET, OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE SITE EN / OF ENIGE PURCHAZE.COM DIENSTEN AF. U NEEMT TOTALE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE EN ALLE GELINKTE SITES. UW ENIGE REMEDIE TEGEN PURCHAZE.COM OF ONTEVREDENHEID MET DE SITE OF ENIGE INHOUD IS OM TE STOPPEN MET DE SITE OF MET DE INHOUD. DEZE BEPERKING VAN VRIJSTELLING IS EEN ONDERDEEL VAN DE AFSPRAKEN TUSSEN DE PARTIJEN.

De bovenstaande disclaimer is van toepassing op eventuele schade, aansprakelijkheid of verwondingen veroorzaakt door een falen van de prestaties, fout, weglating, onderbreking, schrapping, defect, vertraging in verrichting of verzending, computervirus, communicatie lijn mislukking, diefstal of vernietiging van of onbevoegde toegang tot, wijziging van, of het gebruik ervan voor contractbreuk, onrechtmatige daad, nalatigheid of enige andere oorzaak van de actie.

Purchaze.nl behoudt zich het recht voor een van het volgende te doen, op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving:

(1) te wijzigen, op te schorten of te beëindigen exploitatie van of de toegang tot de site, of een gedeelte van de site, om elke reden;
(2) te wijzigen of de site aan te passen, of elk gedeelte van de site, en alle van toepassing zijnde beleid of de voorwaarden;
(3) de werking van de site te onderbreken, of een gedeelte van de site, zo nodig het uitvoeren van routinematige of niet-routinematige onderhoud, correctie van fouten, of andere veranderingen.

8. Aansprakelijkheidsbeperking

Tenzij bij de wet verboden, zal Purchaze.nl in geen geval aansprakelijk zijn naar u voor enig indirecte verstrekkende, voorbeeldige, incidentele of bestraffende schade, met inbegrip van gederfde winst, zelfs indien Purchaze.nl op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade.

9. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord Purchaze.nl te vergoeden en te houden, haar functionarissen, directeuren, aandeelhouders, voorgangers, opvolgers in het belang van, werknemers, agenten, dochterondernemingen en filialen te vrijwaren van alle eisen, verlies, aansprakelijkheid, claims of kosten (met inbegrip van het honorarium van advocaten), gemaakt tegen Purchaze.nl door derden, als gevolg van, of voortvloeiend uit, of in verband met uw gebruik van de Site.

10. Schending van deze Gebruiksvoorwaarden

Purchaze.nl mag alle informatie openbaar maken die wij over u hebben (inclusief uw identiteit) als we vaststellen dat een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is in verband met een onderzoek of de klacht met betrekking tot uw gebruik van de site, of te identificeren, te benaderen of juridische stappen te ondernemen tegen iemand die schade toe kan brengen aan of interferentie met (opzettelijk of onopzettelijk) Purchaze.nl haar rechten of eigendom of de rechten of eigendom van bezoekers of gebruikers van de site, met inbegrip van Purchaze.nl klanten. Purchaze.nl behoudt zich het recht voor, te allen tijde, tot het verstrekken van alle informatie die Purchaze.nl noodzakelijk acht om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, wettelijke procedure of verzoek. Purchaze.nl kan ook uw gegevens doorgeven wanneer Purchaze.nl bepaalt dat de toepasselijke wet vereist of toestaat deze openbaar te maken, met inbegrip van de uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude.

U erkent en aanvaardt dat Purchaze.nl kan behouden elk doorgegeven of communicatie door u met Purchaze.nl via de site of enige dienst aangeboden op of via de site, en kan ook deze gegevens openbaar te maken indien daartoe verplicht door de wet, of Purchaze.nl bepaalt dat dit behoud of de openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is voor

(1) een juridisch proces,
(2) de naleving van deze gebruiksvoorwaarden,
(3) te reageren op claims dat dergelijke gegevens in strijd met de rechten zijn van anderen,
(4) bescherming van de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Purchaze.nl, haar werknemers, gebruikers of bezoekers van de site, en het publiek.

U gaat ermee akkoord dat Purchaze.nl kan, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, uw toegang tot de site te beëindigen en / of blokkeren uw toekomstige toegang tot de site als we vaststellen dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt geschonden of andere overeenkomsten of richtlijnen die gepaard kunnen gaan met uw gebruik van de Site. U aanvaardt tevens dat een schending door u van deze gebruiksvoorwaarden onwettig en een oneerlijke handelspraktijk zal vormen, en zal onherstelbare schade toebrengen aan Purchaze.nl, waarvoor de monetaire schadevergoeding onvoldoende zal zijn en dat u toestemming kan verkrijgen van elk Purchaze.nl verbodsacties of billijke opluchting die Purchaze.nl noodzakelijk acht of passend in dergelijke omstandigheden. Deze maatregelen vormen een aanvulling op alle andere rechtsmiddelen die Purchaze.nl kan hebben op de wet of in het eigen vermogen.

U gaat ermee akkoord dat Purchaze.nl kan, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, uw toegang tot de site te beëindigen, om de reden, die behelst het (maar niet beperkt tot)

(1) verzoeken van wetshandhaving of andere overheidsinstanties,
(2) verzoek van u (zelf geïnitieerde rekening verwijdering),
(3) beëindiging of materiële wijziging van de site of een dienst aangeboden op of via de site,
(4) onverwachte technische vraagstukken of problemen.

Als Purchaze.nl juridische stappen neemt tegen u als gevolg van uw overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden, zal Purchaze.nl het recht hebben om te herstellen van u, en u gaat ermee akkoord te betalen, alle redelijke honoraria van advocaten en kosten van deze actie, naast eventuele andere vrijstellingen verleend aan Purchaze.nl. U gaat ermee akkoord dat Purchaze.nl niet aansprakelijk is aan u of aan een derde partij voor de beëindiging van uw toegang tot de site als gevolg van een schending van deze gebruiksvoorwaarden.

11. Toepasselijk recht; Geschillen beslechting

U gaat ermee akkoord dat alle zaken met betrekking tot uw toegang tot of het gebruik van de site, met inbegrip van alle geschillen, zullen worden beheerst door de wetten van Duitsland. Elke vordering op grond van deze gebruiksvoorwaarden moet worden ingesteld binnen een (1) jaar nadat de oorzaak van de actie zich voordoet, of een dergelijke claim of oorzaak tot actie is verjaard. Geen terugvordering kan worden aangevraagd of ontvangen voor schade anders dan minimale kosten, behalve dat de heersende partij recht heeft op de kosten en het honorarium van advocaten. In het geval van onenigheid of geschil tussen Purchaze.nl en u die voortvloeit uit, of in verband met uw gebruik van de site zullen de partijen proberen snel en in goed vertrouwen, een dergelijk geschil op te lossen. Als we niet in staat zijn een dergelijk geschil binnen een redelijke termijn op te lossen (niet meer dan dertig (30) dagen), dan kan elke partij een dergelijke controverse of geschil bemiddelen. Indien het geschil niet kan worden opgelost door bemiddeling, dan zijn de partijen vrij om enig recht uit te oefenen of te verhelpen beschikbaar onder, voor hen, toepasselijk recht.

12. Ongeldigheid

Purchaze.nl beheert en exploiteert de www.Purchaze.nl Site vanuit haar locatie in Aurich, Duitsland; Purchaze andere sites kunnen worden onderhouden en worden bediend vanaf verschillende locaties. Hoewel de site wereldwijd toegankelijk is, zijn niet alle functies, producten of besproken diensten, waarnaar wordt verwezen, verstrekt of aangeboden door of op de site zijn beschikbaar voor alle personen of op alle geografische locaties.

Purchaze.nl behoudt zich het recht te beperken, naar eigen goeddunken, de levering en de hoeveelheid van elk kenmerk, product of dienst aan een persoon of geografisch gebied. Elk aanbod voor elke functie, product of dienst op de site, is ongeldig.

13. Privacy Preventie

Purchaze.nl dwingt actief en agressief haar intellectuele eigendomsrechten af op de volledige omvang van de wet.

14. Product Feedback

Purchaze.nl is echter blij met uw feedback over vele gebieden van Purchaze.nl haar actuele zaken. Wilt u ons uw feedback geven, en we hopen dat u dat ook doet, vragen we u dit naar ons te doen via deze E-Mail: info@purchaze.de

Dit is slechts een manier die Purchaze.nl kan leren hoe het best aan uw behoeften te voldoen.